Статут Партії Пенсіонерів України

І. Загальні положення

1.1. Партія Пенсіонерів України (надалі ППУ або Партія) є добровільним об’єднанням громадян України, які поділяють погляди, зазначені в програмі та інших політичних документах Партії, та має за мету сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, приймає участь у виборах й інших політичних заходах, зареєстрована згідно із законодавством України та діє відповідно до Конституції України, законодавства України, Програми Партії та цього Статуту.

 1.2. ППУ провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, Статуту та програми Партії.

1.3. Діяльність ППУ поширюється на всій території України.

1.4. Повне найменування Партії:

1.4.1. Українською мовою: Партія Пенсіонерів України.

1.4.2. Англійською мовою:political party«Ukrainian Party of Pensioners».

1.5. Скорочене найменування Партії: ППУ.

1.6. ППУ набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Партія має відокремлене майно, самостійний баланс, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі в іноземній валюті, володіє майновими та особистими немайновими правами, може мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Партія має свою печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням та емблемою, а також партійну символіку, зразки яких затверджуються відповідно до цього Статуту.

1.8. Символіка ППУ реєструється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.9. Партія має свою Програму, яка є викладом основних цінностей, стратегії і тактики, принципів діяльності, цілей та завдань ППУ, а також методів їх досягнення.

1.10. Партія та її структурні утворення будуються за адміністративно-територіальним, територіальним, територіально-виборчим та іншими принципами.

1.11. Підпорядкованість організацій Партії визначається відповідно до встановленої чинним законодавством України підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

 

II. Мета, завдання та форми діяльності

2.1. Основною метою діяльності партії є сприяння створенню справедливого демократичного суспільства, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, підвищенню життєвого рівня та добробуту пенсіонерів, соціально незахищених верств населення та участь у виборах та інших політичних заходах.
Головним завданням партії відповідно до її Програми є:

1) сприяння проведенню реформ з метою побудови демократичної та правової держави України із соціально-ринковою економікою;
2) сприяння розвитку та зміцненню демократичних, соціальних, економічних та правових заходів Української держави;
3) захист непорушності та не відчужуваності прав людини, визнаних світовою спільнотою;
4) вираження інтересів підприємців-роботодавців і робітників, узгодження їх з інтересами держави;
5) сприяння створенню умов для підтримання здоров’я і активного довголіття, відповідно до сучасних досягнень науки; організація соціально-побутового обслуговування, громадян похилого віку;
6) сприяння захисту законних прав та інтересів пенсіонерів, ветеранів війни і праці, забезпечення пристойного рівня життя, соціальну захищеність і забезпечення старості.

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань партія в установле¬ному законом порядку:

1) бере участь у здійсненні державної політики, виборах до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, у формуванні органів влади;
2) висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах Президента України, до Верховної Ради України та до органів місцевого самоврядування;
3) проводить передвиборну агітацію і пропаганду;
4) утворює фракції партії у Верховній Раді України та органах місцевого самоврядування;
5) здійснює політичну діяльність, проводить різноманітні акції, збори, мітинги, демонстрації тощо; проводить інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей партії;
6) може утворювати міжпартійні блоки з метою досягнення програмних завдань;
7) сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм, що стосуються поліпшення соціального становища пенсіонерів, інвалідів, соціально незахищених верств населення; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
8) розробляє проекти законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;
9) розробляє, оприлюднює і вимагає прийняття різними гілками влади власних проектів вирішення загальних соціально-економічних проблем соціально незахищених верств населення;
10) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, засновує власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
11) пропагує свої ідеї, мету і завдання, розповсюджує інформацію про власну діяльність та партійну ідеологічну доктрину;
12) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
13) надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмі партії;
14) використовує державні засоби масової інформації; одер¬жує від органів державної влади і управлінь та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань.

III. Членство в партії

3.1. Членом партії може бути кожний громадянин України, який досяг 18 років, є дієздатним у правовому відношенні, визначає та дотримується Статуту і програмних документів парті? та перебуває на обліку в первинній або місцевій (якщо не створено первинної) організації.
3.2. Прийом у члени партії здійснюється зборами первинної, а також конференцією місцевої або територіальної організації (якщо не утворена відповідна місцева), на підставі особистої письмової заяви. У період між зборами (конференціями) прийом до партії здійснює Президія, Комітет відповідної організації. Рішення первинної організації про прийом вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах, і набуває сили після затвердження його вищим партійним органом.
У виняткових випадках прийом у члени партії може здійснюва¬тись Президією Центрального Комітету партії.
3.3. Членство в партії є фіксованим і засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджує Президія Центрального Комітету партії.
Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях.
3.4. Членство в партії може бути припинене внаслідок:

1) особистої письмової заяви до зборів (конференції) партійної організації, а у період між ними — до Президії;
2) виключення з партії за дії несумісні з її Статутом або програмними документами;
3) невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів партії та її організацій;
4) виключення з партії внаслідок діяльності, що дискредитує партію та надає їй шкоди;
5) визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності.
Членство в партії може бути припинено за рішенням зборів (кон¬ференції) партійної організації чи її Президії, Комітету, а також Президії Центрального Комітету партії на підставі особистої пись¬мової заяви, якщо член партії відповідно до вимог законодавства не може перебувати у лавах партії.

IV. Права та обов’язки членів партії

4.1. Права та обов’язки членів партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
4.2. Кожен член партії має право:

1) безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації політики партії;
2) об’єднуватись разом з іншими партіями в місцеву чи первинну організацію;
3) виходити зі складу одних первинних організацій та входити до складу інших, за рішенням останніх;
4) вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя до ухвалення рішень статутними партійними органами;
5) висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й балотуватися в будь-якій виборчий партійний орган;
6) претендувати на висунення своєї кандидатури на виборах до представництв органів влади всіх рівнів;
7) отримувати інформацію з загальних питань діяльності партії;
8) брати участь у всіх обговорюваннях партійними органами своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій на підтримку партії, захист партією своєї честі та гідності;
9) вільно виходити з партії або припиняти членство в ній за власною письмовою заявою.

4.3. Кожен член партії зобов’язаний:

1) дотримуватись у своїй діяльності Статуту та Програми партії;
2) дбати про зміцнення авторитету партії, дотримуватись партійної дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;
3) сприяти перемозі на виборах кандидатів від партії;
4) сплачувати членські внески (окремі члени партії);
5) брати участь у роботі своєї партійної організації;
6) перебувати на обліку у первинній або місцевій (якщо не існує первинної) організації.

4.4. Члену ППУ гарантується право на захист з боку партії від необґрунтованих звинувачень та переслідувань за його партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди.
4.5.1. Член партії за систематичне порушення Статуту ППУ, невиконання партійних рішень і дискредитації партії, рішенням зборів первинної, а також місцевої або територіальної організації, а також вищестоящих керівних органів партії може бути притягне¬ний до партійної відповідальності аж до виключення з партії згідно з «Положенням про партійні заохочення та стягнення», яке затвер¬джується З’їздом партії.
Рішення про виключення приймається кваліфікованою більші¬стю (двома третинами) голосів присутніх на зборах членів партії або засіданнях членів партійного органу.
4.5.2. Члени ЦК ППУ, голови територіальних та міських органі¬зацій, міст обласних центрів за систематичне порушення Статуту ППУ, невиконання рішень партійних органів (з’їздів, ЦК ППУ, Пре¬зидії ЦК ППУ) і дискредитації партії можуть бути притягнені до партійної відповідальності аж до виключення з партії, рішенням Президії ЦК ППУ. Рішення Президії ЦК ППУ приймається кваліфі¬кованою більшістю (двома третинами) голосів загального складу Президії ЦК ППУ.
4.6. За членом партії, виключеним із партії зберігається право апелювати до керівних органів вищого рівня, в тому числі до З’їзду партії. Апеляція повинна бути розглянута ними не пізніше ніж за два місяці після її подання, або на найближчому з’їзді.
4.7. Поновлення в партії після залишення посад, несумісних з перебуванням у ній, відбувається згідно поданої заяви. Час, на який припинялося членство в партії, зараховується до загальнопартійного стажу лише у випадку, якщо заява про його відновлення подана не пізніше трьох місяців після звільнення з вищезазначених
посад.
4.8. Членський облік в ППУ регулюється „Положенням про членський облік в ППУ», яке затверджується З’їздом партії.

V. Територіальні та місцеві організації

5.1. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом відповідно до чинного законодавства. Територіальні та місцеві організації партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Вони самостійно визначають свою структуру, форми та методи діяльності, керуючись Статутом та програмними документами партії, відповідно до чинного законодавства.
5.2. Територіальними організаціями партії є її організації в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська, та міські організації міст обласних центрів.
5.3. Територіальні організації утворюються на Конференції та набувають статусу партійної організації після їх визнання Президією Центрального Комітету партії.
Після реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку територіальних організацій за рішенням Президії Цен¬трального Комітету партії вони можуть набувати статусу юридич¬ної особи.
5.4. Територіальні організації:

1) організують виконання програмних документів партії, рішень її керівних органів та своїх власних;
2) координують роботу місцевих та первинних організацій, що входять до їх складу;
3) виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, впроваджують її в життя;
4) співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;
5) організують виборчі компанії партії на відповідній території;
6) висувають кандидатів на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
7) засновують засоби масової інформації, оприлюднюють позиції партії.
Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські партійні організації прирівнюються до обласних організацій партії.

5.5. Місцевими організаціями партії є її обласні, районні в містах, міські організації.
Місцеві організації, що діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіаль¬них організацій, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.
5.6. Місцеві організації утворюються на Установчих Зборах і набувають статусу партійної організації після їх визнання керівним органом тієї партійної організації, до складу якої вони входять безпосередньо, а в разі її відсутності — Президією Центрального Комітету партії.
Після реєстрації місцевих організацій, за рішенням Централь¬ного Комітету партії, вони можуть набувати статусу юридичної особи.
5.7. Місцеві організації:

1) здійснюють реалізацію рішень керівних органів партії, її програмних документів;
2) беруть участь у виробленні та реалізації політики партійних організацій вищого рівня;
3) розробляють стратегію і тактику рішення місцевих проблем;
4) координують роботу тих місцевих та первинних організацій, які входять до їхнього складу, надають їм допомогу у вирішенні загальних та перспективних проблем відповідної території;
5) співпрацюютьз профспілковими організаціями, місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;
6) висувають своїх кандидатів на виборах до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
7) в обов’язковому порядку беруть участь у виборах депутатів до органів місцевого самоврядування на відповідній території та несуть відповідальність за їх результати за наявності печатки ППУ;
8) проводять виборчі компанії партії на відповідній території;
9) пропонують своїх активістів до керівних органів партії та відповідної територіальної організації;
10) оприлюднюють позицію партії;
11) здійснюють прийом у члени партії.

5.8. Керівними органами територіальної, місцевої організації є її Конференція, Комітет; контрольним органам — Контрольно-Реві- зійна Комісія (ревізор); керівною особою — Голова організації.
Керівні органи та Голова територіальної, місцевої організації діють у межах повноважень, визначених цим Статутом.
5.9. Вищим керівним органом територіальної, місцевої організації є конференція її делегатів.
Конференція територіальної, місцевої організації скликається Комітетом не рідше одного разу на чотири роки.
Позачергова конференція територіальної партійної організації може бути скликана на письмову вимогу 1/3 її чисельного складу або з ініціативи Президії Центрального Комітету партії.
Позачергова конференція місцевої партійної організації може бути скликана на письмову вимогу 1/3 її чисельного складу або комітетом організації вищого рівня, якій вона безпосередньо під-порядкована, або з ініціативи Президії Центрального Комітету партії.
Конференція є право-спроможною, якщо для участі в її роботі зареєструвалося більше половини обраних делегатів.
Конференція територіальної, місцевої організації:

1) обирає голову організації на термін не більше ніж чотири роки;
2) визначає чисельний склад та обирає комітет організації на термін не більший, ніж чотири роки;
3) обговорює звіт Комітету, дає оцінку її роботи;
4) обирає голову контрольно-ревізійної комісії або ревізора на термін не більший ніж чотири роки;
5) визначає чисельний склад та обирає контрольно-ревізійну комісію на термін не більший, ніж два роки. Заслуховує та затверджує звіт контрольно-ревізійної комісії (ревізора);
6) може визначати чисельний склад заступників голови організації та обирати заступника (заступників) голови організації;
7) реалізує право власності на майно та кошти організації, затверджує її бюджет, делегує Комітету окремі функції по господарському управлінню коштами і майном;
8) відповідно до встановлених норм представництва обирає делегатів партійних з’їздів, а також делегатів від конференцій територіальних та місцевих організацій, затверджує кандидатури відданої організації (з числа всіх членів партії);
9) затверджує кандидатури від даної організації (з числа всіх членів партії), балотування на З’їзді у віборні органи партії;
10) при виборах до органів місцевого самоврядування затверджує кандидата (список кандидатів) від партії на балотування за відповідним одномандатним (багатомандатним) виборчим округом або приймає рішення про підтримку кандидата (узгодженого списку кандидатів) від інших партій;
11) при виборах до Верховної Ради України за пропорційною або змішаною системою затверджує список кандидатів від організацій, що входять до загальнопартійного виборчого списку;
12) може відмінити рішення керівних органів та голови своєї організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій, які входять до її складу;
13) приймає нових членів партії;
14) кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від числа учасників конференції, виключає з партії осіб, дії яких несумісні з її Статутом або програмними документами;
15) приймає рішення про необхідність скликання позачергового З’їзду партії та надсилає його до Президії Центрального Комітету партії (лише конференція територіальної організації);
16) приймає рішення про припинення діяльності організації (рішення про припинення організації приймається делегатами одностайно). Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів конференції. Процедура голосування визначається конференцією.

5.10. У період між конференціями діяльністю територіальної, місцевої організації керує Комітет організації.
5.11. Комітет обирається конференцією на термін не більший ніж чотири роки. До складу Комітету входить за посадою Голова організації, Голова депутатської фракції (групи) партії в органах представницької влади відповідного рівня.
5.12. Засідання Комітету скликаються головою організації не рідше ніж один раз на шість місяців.
Позачергове засідання Комітету територіальних та місцевих організацій може бути скликане на вимогу 2/3 членів Комітету, контрольно-ревізійної комісії (ревізора) або з ініціативи Президії Центрального Комітету партії.
Засідання є правоспроможним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету.
5.13. Рішення Комітету організації можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Комітету, прийняте на її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більш половини присутніх на засіданні членів Комітету. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувала більша половина загального складу Комітету.
5.14. Комітет територіальної, місцевої організації:

1) здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її діяльність;
2) робить заяви від імені організації;
3) скликає конференції та визначає норми представництва на конференціях для тих організацій, які входять до складу цієї організації;
4) може встановлювати чисельний склад заступників голови організації та обирати заступника (заступників) голови організації;
5) приймає рішення про заснування у встановленому порядку засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;
6) у межах, визначених конференцією, розпоряджається коштами та майном організації, приймає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;
7) у період між конференціями приймає нових членів;
8) приймає рішення про звільнення від сплати членських внесків найбільш соціально незахищених членів партії;
9) кваліфікованою більшістю, не меншою ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Комітету, виключає з партії осіб, дії яких несумісні з її Статутом або Програмою;
’10) може відміняти рішення голови організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партій, які входять до складу цієї організації;
11) приймає рішення про надання первинним організаціям, що входять до складу місцевої організації, прав місцевих партійних організацій (лише Комітет територіальної організації);
12) звітує перед членами організації за свою діяльність;
13) вирішує інші питання діяльності організації відповідно до статутних завдань.

5.15. У період між конференціями та засіданнями Комітету діяльністю організації керує її Голова, який обирається конференцією на термін не більш, ніж чотири роки. Голова організації входить за посадою до складу її Комітету.
5.16. Голова територіальної, місцевої організації:

1) без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках;
2) робить заяви від імені організації;
3) має право підпису фінансових та інших документів організації;
4) скликає та організовує засідання Президії організації, головує на них;
5) здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;
6) може делегувати частину своїх повноважень своєму заступникові (заступникам);
7) несе відповідальність та звітує перед організацією за свою діяльність.

5.17. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) територіальної, місцевої організації:

1) здійснює контроль дотримання цього Статуту та Програми партії, чинного законодавства у діяльності цієї територіальної, місцевої організації, а також організацій, що входять до складу цієї організації;
2) припиняє дію рішень керівних органів (окрім конференції) та керівних осіб організації, що входять до складу цієї організації, які суперечать Статуту або прийняті з його порушеннями;
3) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів організації та приймає рішення щодо них;
4) апелює до керівних органів або контрольно-ревізійної комісії організації (ревізора) вищого рівня або контрольно-ревізійної комісії партії;
5) здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації та створених нею органів, а також виконання її бюджету.

VI. Первинні організації

6.1. Основу ППУ складають первинні партійні організації. У складі територіальних та місцевих організацій можуть створюватись первинні організації партії. Первинна організація створюється рішенням установчих партійних зборів при наявності не менш трьох членів партії. Рішення про утворення первинної організації затверджується вищестоящим партійним органом.
Первинні організації партії створюються за територіальним принципом. Первинні організації партії не можуть створюватись в органах виконавчої та судової влади і органах місцевого самовря¬дування, військових формуваннях, а також на державних підпри¬ємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
Первинна організація партії реєструється у встановленому порядку без надання статусу юридичної особи і набуває статусу партійної організації, до складу якої вона безпосередньо нале¬жить.
6.2. Первинна організація:

1) бере безпосередню участь у реалізації рішень керівних органів партії, її програмних документів:
2) бере участь у виробленні та реалізації політики партійних організацій вищого рівня;
3) висуває та обирає делегатів на районні та міські конференції, пропонує своїх активістів до складу керівних органів партії, а також територіальних та місцевих партійних організацій;
4) допомагає громадянам у самоорганізації для реалізації їхніх інтересів за місцем проживання;
5) бере участь у виборчих компаніях партії;
6) здійснює прийом до членів партії;
7) оприлюднює позицію партії;

6.3. Первинні організації утворюються на установчих зборах. Члени первинної організації самостійно визначають напрямки та методи діяльності, керуючись цим Статутом та Програмою партії, відповідно до чинного законодавства.
6.4. Керівними органами первинної організації є загальні збори та президія, якщо вона створена. Керівною особою організації є її Голова.
Вищим керівним органом первинної організації є її загальні збори, які скликаються Головою організації не рідше, ніж один раз на квартал.
Позачергові збори можуть бути скликані на письмову вимогу 1/3 членів організації або Президії організації вищого рівня, якій вона безпосередньо підпорядкована.
Збори є правоспроможними, якщо в них бере участь більша половина членів організації.
6.5. Загальні Збори первинної організації:

1) пропонують відповідній партійній організації кандидатів для висування на виборах в органи місцевого самоврядування;
2) обирають Голову організації, а також, відповідно до встановлених норм представництва, делегатів на конференції місцевих та територіальних організацій терміном на один рік;
3) обговорюють звіт Голови, дають оцінку його роботи;
4) обирають ревізора терміном на один рік, заслуховують та затверджують його звіт;
5) приймають в партію нових членів;
6) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від кількості учасників зборів (конференції), виключають з партії осіб, дії яких несумісні з її Статутом або Програмою партії;
7) можуть відмінити рішення Голови первинної організації;
8) приймають рішення про припинення діяльності первинної організації. Таке рішення приймається кваліфікованою більшістю, не менш, ніж дві третини голосів: зборами — від кількості всіх членів організації.

Усі рішення зборів приймаються простою більшістю голосів від числа їх учасників.
6.6. У період між зборами діяльністю первинної організації керує її Голова, який обирається зборами на термін не більш, ніж один рік.
6.7. Голова первинної організації:
керує її поточною діяльністю;
без доручення представляє організацію в зовнішніх сто¬сунках;
скликає загальні збори організації;
має право підпису всіх документів організації; — несе відповідальність і звітує перед організацією за свою діяльність.
6.8. Ревізор первинної організації обирається зборами на термін не більш, ніж один рік.
6.9. Ревізор первинної організації:

1) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, Програми партії, чинного законодавства в діяльності первинної організації;
2) розглядає заяви, пропозиції, скарги членів організації та приймає рішення щодо них;
3) припиняє рішення осіб первинної організації, що суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;
4) апелює до керівних органів або Контрольно-ревізійної Комісії (ревізора) організації вищого рівня.

VII. Керівні органи партії

7.1. Керівними органами партії є: З’їзд, Центральний Комітет, Президія Центрального Комітету, Центральна-Ревізійна Комісія. Керівною особою партії є Голова. Керівні органи та Голова партії можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності партії, віднесених до їх компетенції.
7.2. З’їзд партії.

7.2.1. З’їзд партії є її вищим керівним органом. Черговий З’їзд скликається Президією Центрального Комітету не рідше одного разу на п’ять років.
7.2.2. Делегати З’їзду обираються на конференціях територіальних організацій відповідно до норм представництва, встановлених Президією Центрального Комітету партії.
7.2.3. З’їзд буде правоспроможним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини обраних делегатів.
7.2.4. З’їзд:

1) визначає політику партії, стратегію і тактику її діяльності; приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;
2) затверджує Програму та інші програмні документи партії, вносить зміни та доповнення до них;
3) затверджує Статут партії, вносить до нього зміни;
4) під час виборів Верховної Ради України затверджує виборчий список кандидатів від партії;
5) висуває кандидата від партії на виборах Президента України, або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури;
6) обирає Голову партії терміном на п’ять років;
7) за поданням Голови партії обирає склад центрального Комітету партії та Контрольно-ревізійну комісію партії терміном на п’ять років;
8) заслуховує звіти та оцінює роботу Центрального Комітету партії;
9) заслуховує та затверджує звіти Контрольно-ревізійної Комісії партії;
10) за поданням Голови партії визначає чисельний склад заступників Голови партії;
11) реалізує право власності на майно та кошти партії. Делегує Президії Центрального Комітету партії повноваження по господарському управлінню коштами та майном партії;
12) розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб партії та її організацій, Контрольно-ревізійної Комісії партії, ревізійних органів партійних організацій;
13) відміняє рішення Голови партії, керівних органів, осіб партії та організацій, Контрольно-ревізійної Комісії партії, ревізійних органів партійних організацій;
14) у виняткових випадках здійснює прийом в члени партії; виключає з партії її членів за дії, несумісні зі Статутом або Програмою партії;
15) може розпускати партійні організації;
16) приймає рішення про реорганізацію партії;
17) приймає рішення про ліквідацію партії. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельний склад Ліквідаційної Комісії та обирає її членів.
З’їзд, як вищий орган партії, може прийняти до розгляду будь-яке питання партійного життя та прийняти рішення по ньому.

7.2.5. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за ініціативною Президії Центрального Комітету партії або рішенням конференції 2/3 територіальних організацій, з ініціативи Контрольно-Ревізій- ної Комісії, або на вимогу Голови Партії. У цих випадках Президія Центрального Комітету партії зобов’язана прийняти рішення про скликання З’їзду не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.
Позачерговий З’їзд скликається відповідно до вимог підпункту 7.2.2 цього Статуту.
7.2.6. Процедура голосування по персоналіях визначається З’їздом;
рішення про виключення з партії, про розпуск партійних орга¬нізацій про припинення повноважень Голови партії, про внесення змін та доповнень до Статуту і Програми партії, про припинення діяльності партії приймаються кваліфікованою більшістю, не менш, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.
Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадів, коли З’їзд визначить іншу процедуру.

7.3. Центральний Комітет партії.

7.3.1. У період між З’їздами діяльністю партії керує її Центральний Комітет. До його складу входять за посадою: Голова партії; Голова партійної фракції (групи) у Верховній Раді України. До складу Центрального Комітету також входять її члени, безпосередньо обрані З’їздом. При необхідності за поданням Голови партії кооптує до свого складу до десяти відсотків членів Центрального Комітету з наступними затвердженням на З’їзді.
7.3.2. Засідання Центрального Комітету партії скликаються Головою партії не рідше одного разу на шість місяців і є правоспро- можним, якщо на них присутні більш половини членів Центрального Комітету партії.
У засіданнях Центрального Комітету партії, не впливаючи на кво¬рум, можуть брати участь з правом вирішального голосу народні депутати України — члени партії. Члени Контрольно-ревізійної Комісії партії можуть брати участь у засіданнях Центрального Комі¬тету партії з дорадчим голосом.
7.3.3. Рішення Центрального Комітету партії приймаються на її засіданнях. Рішення є правомірним, якщо за нього проголосувало більш половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Центрального Комітету. У разі рівності при голосуванні голос Голови партії є вирішальним.
Рішення про виключення з партії, про розпуск партійних орга¬нізацій, про кооптування до складу Центрального Комітету партії нових членів приймаються кваліфікованою більшістю, (не менш, ніж 2/3) від кількості присутніх на засіданні членів Центрального Комітету партії.
Процедура голосування визначається Центральним Комітетом партії.
7.3.4. Центральний Комітет партії.

1) організує виконання рішень З’їзду, в період між ними визначає тактику партії;
2) обирає Президію Центрального Комітету партії з членів Центрального Комітету;
3) розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З’їзду, визначеної ним політики;
4) оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності партії, робить заяви від її імені;
5) приймає рішення про необхідність створення партійних організацій, визначає та може розпускати (приймати рішення про
припинення діяльності) партійні організації, координує їхню роботу, здійснює оперативне керівництво ними;
6) у виняткових випадках приймає рішення про прийом у члени партії, виключає з партії за дії, несумісні зі Статутом та Програмою партії;
7) у виняткових випадках може кооптувати до свого складу нових членів, але не більш десяти відсотків чисельного складу Центрального Комітету партії;
8) за поданням Президії ЦК ППУ призначає та звільняє Головного редактора загальнопартійного друкованого органу;
9) скликає та організує партійні з’їзди. Встановлює норму представництва від територіальних організацій;
10) приймає рішення про необхідність набуття партійними організаціями статусу юридичної особи;
11) представляє партію у стосунках з іншими партіями, громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
12) сприяє діяльності депутатів від партії у Верховній Раді України;
13) реалізує право власності на майно та кошти партії; визначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів; затверджує та щорічно оприлюднює бюджет партії, а також про майно партії;
14) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;
15) може відміняти рішення керівних органів та керівних осіб партійних організацій;
16) може делегувати частину своїх повноважень Голові партії та Президії ЦК ППУ;
17) у разі припинення повноважень Голови партії призначає виконуючого обов’язки Голови на термін до позачергового З’їзду;
18) затверджує партійну символіку (гімн, розпізнавальний знак, девіз);
19) вирішує інші питання діяльності партії відповідно до статут¬них завдань у межах чинного законодавства;

7.3.5. Персональні питання розглядаються в присутності осіб, яких вони стосуються. Після дворазового нез’явлення останніх без поважних причин питання вирішуються без їх присутності шляхом голосування.

7.4. Голова партії.

7.4.1. У період між з’їздами, засіданням Президії, поточною діяльністю партії керує її Голова, що є вищою керуючою особою партії.
7.4.2. Голова партії:
здійснює поточне керівництво діяльністю партії, без дору¬чення представляє її у всіх зовнішніх стосунках;
робить заяви від імені партії; має право підпису документів від імені партії;
має право підпису фінансових та інших документів партії;
ініціює скликання позачергового чи надзвичайного З’їзду, скликає засідання Центрального Комітету, його Президії, організує підготовку засідань Президії, головує на них;
в межах, визначених Центральним Комітетом партії, здійс¬нює оперативне управління коштами та майном партії;
вносить пропозиції на розгляд Президії ЦК ППУ кандида¬тур на обрання та переобрання Голів територіальних організацій партії, та Голів організацій міст обласних центрів;
виносить на розгляд Президії ЦК ППУ пропозиції щодо призначення заступників Голови партії;
наділяє їх повноваженнями за окремими напрямками пар¬тійної діяльності;
виносить на розгляд Президії ЦК ППУ пропозиції щодо усу¬нення заступників Голови партії з посади;
представляє партію у внутрішніх і зовнішніх зв’язках у межах Статуту ППУ;
очолює фракцію у Верховній Раді України;
представляє партію в усіх державних органах, політичних, громадських та інших об’єднання в Україні і за кордоном, у відно¬синах з іншими політичними партіями, установами, організаціями, засобами масової інформації;
виступає від імені партії з заявами, зверненнями, роз’яс¬неннями, проводить зустрічі і консультації з народними депута¬тами України, посадовими особами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками установ і організацій, представниками різних соціальних груп населення;
веде переговори від імені партії, підписує угоди, організо¬вує політичні кампанії;
відкриває і закриває рахунки в установах банків;
у межах статутних повноважень видає накази й розпоряд¬ження;
для забезпечення виконань рішень органів партії (З’їздів, ЦК ППУ, Президії ЦК ППУ) створює виконавчий апарат (штатний), затверджує його структуру, ШТАТНИЙ розклад, кошторис на його утримання, положення про нього;

7.5. Виконавчий апарат ЦК ППУ.

1) організовує виконання рішень З’їздів ЦК ППУ, Президії Центрального Комітету, вносить Пропозиції до порядку денного і готує питання на її засідання;
2) вносить пропозиції по номенклатурі кадрів, організовує їх підбір та навчання;
3) узагальнює та поширює досвід партійної роботи;
4) веде партійне господарство;
5) організовує фінансово-господарську діяльність, розробляє проект бюджету партії;
6) Оперативно доводить до територіальних організації ППУ інформацію по прийнятим рішенням центральних органів партії (з’їздів, ЦК ППУ, Президії ЦК ППу) наказів і розпоряджень Голови партії.

7.6. На час відсутності Голови партії, його обов’язки виконує один із заступників голови партії за його дорученням.
7.7. Керівним органам на період між засіданнями Центрального Комітету партії є Президія Центрального Комітету.
7.8. Президія Центрального Комітету ППУ:

- організовує роботу партії між засіданнями ЦК ППУ; — заслуховує звіти Голів територіальних та інших партійних організацій, та визначає оцінку їх роботи;
- вносить керівним органам партійних організацій пропози¬цій щодо звільнення Голів партійних організацій;
- затверджує рішення конференцій про обрання Голів територіальних та міст обласних центрів організацій;
- припиняє діяльність партійної організації (територіаль¬ної або місцевої), якщо вона не Сумісна з Програмою та Статутом ППУ;
- розглядає апеляційні скарги;
- затверджує зразки прапора, партійного квитка, печатки, штампів та бланків партії;
- обирає та усуває заступників Голови Партії за поданням Голови Партії;
- вирішує інші питання, що стосуються діяльності партії. 7.9.1. Президія проводить свої засідання один раз на квартал.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Президії Центрального Комітету, рішення приймаються більшістю голосів присутніх. Заступники затверджуються на засіданні Президії ЦК ППУ кваліфікованою більшістю (двома третинами) загаль¬ного складу Президії ЦК ППУ.
Рішення про усунення заступників Голови приймаються кваліфі¬кованою більшістю (двома третинами) загального складу Президії ЦКППУ

VIII.Контрольні та виконавчі органи партії

8.1. Контрольним органам партії є її Центральна Ревізійна Комісія, склад якої обирається З’їздом на термін не більший, ніж п’ять років.
8.2. Центральна Ревізійна Комісія:

1) визначає власну структуру;
2) поновлює членство в партії осіб, необґрунтовано виключених з неї первинними, місцевими або територіальними організаціями;
3) розглядає заяви про порушення членами партії, організаціями або їх керівниками норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівними органами партії;
4) розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них;
5) здійснює контроль щодо відповідності рішень партійних органів усім положенням Статуту партії; зупиняє виконання рішень керівних органів (крім рішень керівних осіб партії чи її організацій, ревізійних комісій (ревізорів) організації, якщо вони суперечать Статуту або були прийняті з його порушеннями;
6) відповідає за виконання бюджету керівними та виконавчими органами партії;
7) проводить ревізію фінансово-господарської діяльності партії, її структурних утворень;
8) координує діяльність ревізійних комісій (ревізорів) партійних організацій;
9) звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності.

8.3. Центральна Ревізійна Комісія діє на підставі Положення про Центральну Ревізійну Комісію, що затверджує З’їзд.

IX.Партійні фракції у представницьких орга¬нах влади.

9.1. Члени партії — депутати представницьких органів усіх рівнів утворюють депутатські фракції (групи). Кожен член партії, який є депутатом, зобов’язаний увійти до складу партійної фракції (групи) і виконувати в ній рішення партії.
9.2. Відмова увійти до складу партійної фракції (групи) має наслідком припинення членства в партії.
9.3. Фракція (група) не становить окремої партійної організації. Кожен її член має належати до однієї з партійних організацій.
9.4. З метою організації та координації внутрішньопартійної діяльності у фракціях (групах) можуть створюватись партійні групи. Положення про партійні групи в представницьких органах влади затверджується Президію Центрального Комітету партії.
9.5.Діяльність депутатської фракції узгоджується із рішеннями керівних органів партії.

X. Правовий статус, майно та кошти партії.

10.1. Територіальні та місцеві організації партії реєструються відповідно до чинного законодавства.
10.2. Партія та її організації, які набули статусу юридичної особи, мають у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в установах банків.
10.3. Джерелами коштів та майна партії та її організацій є:

1) членські внески окремих членів партії;
2) майно та кошти, передані членами партії в уставленому порядку;
3) добровільні пожертви громадян України в установленому порядку;
4) добровільні пожертви юридичних осіб в установленому порядку (за винятком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, підприємств, установ, організацій, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам; іноземних підприємств, установ, організацій; благодійних та релігійних об’єднань та організацій, політичних партій, що не входять до виборчого блоку політичних партій)

10.4. У власність партії та організацій — юридичних осіб можуть включатися будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засобі, обладнання, інвентар, грошові кошти та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності партії, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні, та набуття яких не забороняється законами України.
10.5. Партія самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через керівні органи партії.
10.6. Майно та кошти партії не можуть перерозподілятися між її членами та використовуються лише для виконання статутних завдань.
10.7. Партія в цілому, її організації — юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язання будь-яких інших юридичних осіб.
10.8. Партія, її організації — юридичні особи, формують і виконують власний бюджет, щорічно його оприлюднюють. Ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
10.9. Окремі члени партії сплачують членські внески до тієї організації, в якій перебувають на обліку. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Центральним Комітетом партії.

XI. Припинення діяльності партії або її організацій.

11.1. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів.
Діяльність первинної, місцевої, територіальної організації може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням зборів, конференції організації (з наступним його затверджен¬ням відповідальним керівним органом) або рішенням З’їзду, Цен¬трального Комітету партії, Президії Центрального Комітету партії в порядку, визначеному цим Статутом.
11.2. Після припинення діяльності територіальної або такої місцевої організації, яка не входила до жодної з територіальних організацій, усі кошти та майно даної організації переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації).
Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої (територіальної) організа¬ції, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).
11.3. Діяльність партії може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду в порядку, визначеному цим Статутом.
Ліквідація партії може бути здійснена за рішенням судових орга¬нів у порядку, встановленому законодавством України.
11.4. Якщо рішення про припинення діяльності партії прийняте З’їздом, то питання про використання майна та коштів партії вирі¬шуються З’їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією відпо-відно до законодавства України та цього Статуту
11.5.Якщо рішення про припинення діяльності партії прийняте в судовому порядку, то майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відпо-відно до рішення суду.
11.6. Рішення про реорганізацію партії приймаються З’їздом у порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією партії, вирішуються З’їздом.
11.7. Після прийняття З’їздом рішення про припинення діяльності партії, припиняється діяльність усіх її організацій.
11.8. Кошти та майно партії після її ліквідації не можуть перерозподілятись між її членами, і використовуються на статутні чи благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави або іншій неприбутковій організації відповідного типу.
11.9. Рішення про ліквідацію партії публікується в періодичний пресі.

XII. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту і програми партії

12.1. Зміни та доповнення до Статутуі Програми партії за подан¬ням Президії ЦК ППУ затверджуються З’їздом партії. Рішення вва¬жається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.
12.2. Про зміни і доповнення до Статуту і Програми партії повідомляється реєструючий орган у тижневий термін.

Схожі матеріали (за тегом)


Вступити в Партiю Пенсiонерiв України

Членом партії Партії Пенсіонерів України може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи партії, виконує вимоги Статуту та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій. Якщо Ви бажаєте вступити до лав нашої партії, то необхідно: Ознайомитися зі Статутом та програмними документами партії. Надати особисту письмову заяву про бажання стати членом партії до громадської приймальні найближчої партійної організації. Рішення про прийом до партії приймає будь-який статутний орган.Вкажіть своє ім’я, електронну пошту або\та номер телефона для зв’язку з Вами